Etap I
22 i 23 września 2021: Eliminacje Konkursu Krajowego – Fundacja Elektrowni Rybnik 24 września 2021: Koncert jubileuszowy z okazji 25. edycji ,,WSPOMNIENIE OFPA”

Etap II – finał Konkursu Krajowego
25 września 2021: Finał Konkursu Krajowego – Fundacja Elektrowni Rybnik
26 września 2021: Koncert Laureatów i Koncert Galowy – Teatr Ziemi Rybnickiej

I. REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w Rybniku jest konkursem otwartym, który poprzedzają obowiązkowe eliminacje dla wszystkich zainteresowanych udziałem w Festiwalu. Każdy z uczestników eliminacji zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej.
 2. Na każdym etapie obowiązują poniższe zasady regulaminu:
  a) W Festiwalu może wziąć udział wokalista, który ukończył 16 lat i przygotuje dwie piosenki artystyczne w języku polskim z własnego wyboru (z gatunku piosenki poetyckiej, autorskiej, aktorskiej) z jednym akompaniatorem lub akompaniamentem własnym.
  b) Akompaniament (w tym własny) można wykonać tylko na jednym, dowolnym instrumencie przy każdej z piosenek.
  c) Nie dopuszcza się playbacku, śpiewu a’capella i urządzeń do przetwarzania dźwięku typu looper.
  d) Każdy z uczestników eliminacji zaprezentuje obowiązkowo jedną z dwóch przygotowanych przez siebie piosenek. Podczas eliminacji, Jury ma prawo poprosić o wykonanie drugiego utworu.
  e) Prezentacje konkursowe oceniać będzie profesjonalne Jury, które ustali werdykt.
  f) W II etapie, czyli w Finale Konkursu Krajowego, każdy z nominowanych do finału wykona dwie piosenki zgłoszone do konkursu – repertuar nie może ulec zmianie od repertuaru zgłoszonego do eliminacji.

II. ETAP I – ELIMINACJE KRAJOWE 22 i 23 września 2021 r.

 1. Zgłoszenia online – dostępne na stronie www.ofpa.pl – przyjmujemy do 31 sierpnia 2021 r.
 2. Udział w eliminacjach jest odpłatny, bezzwrotne wpisowe w wysokości 30,00 zł należy przelać do 1 września 2021 r. na konto bankowe Fundacji Elektrowni Rybnik o numerze: 65 1240 1343 1111 0011 0488 9887.
  W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika wraz z dopiskiem: OFPA 2021 wpisowe. Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania z chwilą dokonania przelewu.
 3. Lista kandydatów, informacje dotyczące terminu eliminacji (dzień i godzina) opublikowane będą do 8 września 2021 r. na stronie www.ofpa.pl i profilu Facebook. O kwalifikacji do przesłuchań eliminacyjnych decydować będzie zgodność z zasadami regulaminu, termin przesłania zgłoszenia i dokonanie wpłaty wpisowego.
 4. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Rybniku, ul. Podmiejska 43 w Fundacji Elektrowni Rybnik (siedziba Organizatora). Organizator zapewnia fortepian elektroniczny, pozostałe instrumenty przywozi uczestnik eliminacji.
 5. Spośród uczestników Eliminacje Konkursu Krajowego Jury nominuje 10 wokalistów do finału Konkursu Krajowego 25. OFPA w Rybniku
 6. Wyniki Eliminacji Konkursu Krajowego ogłoszone będą na spotkaniu po przesłuchaniach i obradach Jury w drugim dniu eliminacji, podane na profilu OFPA Facebook, ponadto osoby nominowane zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
 7. Organizator nie ponosi kosztów przejazdów, noclegów i wyżywienia dla uczestników eliminacji.

III. ETAP II – FINAŁ KONKURSU KRAJOWEGO

 • 25 września 2021 – Finał Konkursu Krajowego dla 10 wokalistów (z udziałem akompaniatorów) wytypowanych przez Jury 22 i 23 września w Fundacji Elektrowni Rybnik odbędzie się podczas koncertu z udziałem publiczności w siedzibie Organizatora.
 • 26 września 2021 – Koncert Laureatów i Koncert Galowy w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
 1. Wokalista zakwalifikowany do finału Konkursu Krajowego ma prawo do 15 minutowej próby technicznej 25 września w czasie ustalonym przez Organizatora.
 2. Kolejność występu finalistów w obu etapach ustala Organizator po konsultacji z Jury, natomiast kolejność wykonywania utworów leży w gestii wokalisty. Obowiązują zasady regulaminowe, takie jak podczas eliminacji (patrz pkt I ppkt 2 lit. a, b, c, f).
 3. Prezentacje konkursowe podczas Finału Konkursu Krajowego oceniać będzie profesjonalne Jury, które ustali werdykt i przyzna nagrody ustanowione przez Organizatora oraz przyzna tytuł najlepszego akompaniatora Festiwalu.
 4. Nagrody:
  Grand Prix – 8 tys. zł
  I miejsce – 6 tys. zł
  II miejsce – 3 tys. zł
  III miejsce – 2 tys. zł
  Nagroda dla akompaniatora – 1 tys. zł
 5. Werdykt Finału Konkursu Krajowego 25. OFPA ogłoszony zostanie przez Jury 25 września podczas konferencji prasowej po koncercie towarzyszącym Festiwalowi. Laureaci konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Laureatów bieżącej edycji w dniu 26 września w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Jurorzy decydują, który utwór z repertuaru zostanie wykonany podczas Koncertu Laureatów. Laureat głównej nagrody wystąpi w następnej edycji Festiwalu z minirecitalem.
 6. Wręczenie nagród, Koncert Laureatów oraz Koncert Galowy odbędzie się 26 września 2021 na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1.

Zasady organizacyjne:

 1. Udział w eliminacjach jest obowiązkowy dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Finale Konkursu Krajowego, obowiązuje także uiszczenie wpisowego (pkt. II .2).
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez wokalistów formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
 3. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz wydanie płyty DVD.
 4. Organizator zapewnia środki techniczne umożliwiające prezentację sceniczną.
 5. Finał Konkursu Krajowego 25 września w Fundacji Elektrowni Rybnik oraz 26 września Koncert Laureatów podczas Koncertu Galowego w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbywać się będzie z udziałem publiczności. W każdym z tych dni odbędą się także koncerty zaproszonych gości.
 6. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają do Rybnika na koszt własny. Organizator Festiwalu zapewnia noclegi tylko osobom nominowanym do Finału Konkursu Krajowego (szczegóły zostaną podane po eliminacjach i werdykcie Jury).
 7. Zgłoszenia online dostępne będą na stronie www.ofpa.pl. Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: zgloszenia_ofpa@fundacjarybnik.pl
 8. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w eliminacjach równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 9. Wszyscy uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego obowiązującego podczas trwania imprezy.
 10. Dyrektorem Artystycznym Festiwalu jest Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858
 11. Wszelkich informacji organizacyjnych udziela:
  • Biuro Organizacyjne 25. OFPA 2021
  Aldona Dudzik, tel. 724 724 286
  Ewa Wala, tel. 724 724 293
  mail: zgloszenia_ofpa@fundacjarybnik.pl
  • Promocja Festiwalu, kontakt z mediami
  Grzegorz Stachowiak, tel. 722 230 441
 12. Biuro organizacyjne pełni rolę koordynatora podczas Festiwalu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 14. Dane adresowe Organizatora:
  Fundacja Elektrowni Rybnik 44-207 Rybnik, ul.Podmiejska 43, tel. 32 42 10 300 lub 500 29 00 29