Etap I
21 i 22 lutego: Eliminacje Konkursu Krajowego
Etap II – finał Konkursu Krajowego
23 lutego: Finał Konkursu Krajowego
24 lutego: Koncert Laureatów i Koncert Galowy

I. REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w Rybniku jest konkursem otwartym, który poprzedzają obowiązkowe eliminacje dla wszystkich zainteresowanych udziałem w festiwalu. Każdy z uczestników eliminacji zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej.
 2. Na każdym etapie obowiązują poniższe zasady regulaminu:
  a) W Festiwalu może wziąć udział wokalista, który ukończył 16 lat i przygotuje 2 piosenki artystyczne w języku polskim z własnego wyboru (z gatunku piosenki poetyckiej, autorskiej, aktorskiej) z jednym akompaniatorem, lub akompaniamentem własnym.
  b) Akompaniament (w tym własny) można wykonać tylko na jednym, dowolnym instrumencie przy każdej z piosenek.
  c) Nie dopuszcza się playbacku, śpiewu a’capella i urządzeń do przetwarzania dźwięku typu looper.
  d) Każdy z uczestników eliminacji zaprezentuje obowiązkowo jedną z dwóch przygotowanych przez siebie piosenek. Podczas eliminacji, Jury ma prawo poprosić o wykonanie drugiego utworu.
  e) Prezentacje konkursowe oceniać będzie trzyosobowe profesjonalne Jury, które ustali werdykt.
  f) W II etapie, czyli w Finale Konkursu Krajowego, każdy z nominowanych do finału wykona dwie piosenki zgłoszone do konkursu – repertuar nie może ulec zmianie od repertuaru zgłoszonego do eliminacji.

II. ETAP I 23. OFPA W RYBNIKU –
ELIMINACJE KRAJOWE 21 i 22 LUTEGO 2019

 1. Zgłoszenia online – dostępne na stronie www.ofpa.pl – przyjmujemy do 18 stycznia 2019 r.
 2. Udział w eliminacjach jest odpłatny, bezzwrotne wpisowe w wysokości 20,00 zł należy przelać do 31 stycznia 2019 r. na konto bankowe Fundacji PGE Energia Ciepła o numerze: 77 1560 0013 2353 6765 9000 0006.
  W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika wraz z dopiskiem: OFPA 2019 wpisowe. Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania z chwilą dokonania przelewu.
 3. Lista kandydatów, informacje dotyczące terminu eliminacji (dzień i godzina) opublikowane będą do 1 lutego 2018 r. na stronie www.ofpa.pl i profilu Facebook.
 4. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Rybniku, ul. Podmiejska w Fundacji PGE Energia Ciepła (siedziba Organizatora). Organizator zapewnia fortepian elektroniczny, pozostałe instrumenty przywozi uczestnik eliminacji.
 5. Spośród uczestników eliminacji konkursu krajowego Jury nominuje 10 wokalistów do finału Konkursu Krajowego 23. OFPA w Rybniku.
 6. Wyniki Eliminacji Konkursu Krajowego ogłoszone będą na spotkaniu po przesłuchaniach i obradach Jury w drugim dniu eliminacji, podane na profilu ofpa facebook, ponadto osoby nominowane zostaną powiadomione telefonicznie i e-mailowo.
 7. Organizator nie ponosi kosztów przejazdów, noclegów i wyżywienia dla uczestników eliminacji.

III. ETAP II 23. OFPA W RYBNIKU – FINAŁ KONKURSU KRAJOWEGO

 • 23 lutego – Finał Konkursu Krajowego dla 10 wokalistów (z udziałem akompaniatorów) wytypowanych przez Jury 21 i 22 lutego w Rybniku odbędzie się podczas koncertu z udziałem publiczności w Fundacji PGE Energia Ciepła.
 • 24 lutego – Koncert Laureatów i Koncert Galowy w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
 1. okalista zakwalifikowany do finału Konkursu Krajowego ma prawo do 15 minutowej próby technicznej 23 lutego w czasie ustalonym przez Organizatora.
 2. Kolejność występu finalistów w obu etapach ustala Organizator po konsultacji z Jury, natomiast kolejność wykonywania utworów leży w gestii wokalisty. Obowiązują zasady regulaminowe takie jak podczas eliminacji (patrz pkt I ppkt 2 lit. a, b, c, f).
 3. Prezentacje konkursowe podczas Finału Konkursu Krajowego oceniać będzie profesjonalne Jury, które ustali werdykt i przyzna nagrody ustanowione przez Organizatora, oraz przyzna tytuł najlepszego akompaniatora festiwalu.
 4. Werdykt Finału Konkursu Krajowego 23.OFPA ogłoszony zostanie przez Jury 23 lutego podczas konferencji prasowej po koncercie towarzyszącym festiwalowi.
 5. Laureaci konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Laureatów bieżącej edycji w dniu 24 lutego w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Jurorzy decydują który utwór z repertuaru zostanie wykonany podczas Koncertu Laureatów. Laureat głównej nagrody wystąpi w następnej edycji festiwalu z minirecitalem.
 6. Wręczenie nagród, Koncert Laureatów oraz Koncert Galowy odbędzie się 24 lutego 2019 r na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej Plac Teatralny 1

Nagrody:

I nagroda – 6000 zł
II nagroda – 3500 zł
III nagroda – 2500 zł
Wyróżnienie – 1000 zł
Wyróżnienie – 1000 zł.

Zasady organizacyjne:

 1. Udział w eliminacjach jest obowiązkowy dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w finale Konkursu Krajowego, obowiązuje także uiszczenie wpisowego (pkt. II .2)
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nie dopełnienie przez wokalistów formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
 3. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe, oraz wydanie płyty DVD.
 4. Organizator zapewnia środki techniczne umożliwiające prezentację sceniczną.
 5. Finał Konkursu Krajowego 23 lutego oraz Koncert Laureatów podczas Koncertu Galowego 24 lutego w TZR odbywać się będzie z udziałem publiczności. W każdym z tych dni odbędą się także koncerty zaproszonych gości.
 6. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają do Rybnika na koszt własny. Organizator festiwalu zapewnia noclegi tylko osobom nominowanym do finału Konkursu Krajowego (szczegóły zostaną podane po eliminacjach).
 7. Zgłoszenia online dostępne będą na stronie www.ofpa.pl. Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: ofpa@fundacjarybnik.pl
 8. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia podczas eliminacji równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 9. Wszelkich informacji organizacyjnych udziela Dyrektor Artystyczny Festiwalu Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604-426-858, e-mail: ofpa@fundacjarybnik.pl
 10. Biuro organizacyjne pełni rolę koordynatora podczas festiwalu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

Dane adresowe Organizatora:
Fundacja PGE Energia Ciepła
44-207 Rybnik, ul.Podmiejska,
tel. 32 42 10 300 lub 500 29 00 29.